Logotype

Godtgjørelsespolicy

Vår godtgjørelsespolicy regulerer forvaltningen av godtgjørelse til selskapets ansatte. Reglene for godtgjørelsesordningen skal bidra til en god og effektiv risikostyring og motvirke at ansatte tar for høy risiko. Dette er bra både for Nordiska Financial Partner Norways (Nordiska FPN) sine kunder og for oss som selskap.

Styring av godtgjørelse til de ansatte

Som et 100 % eid norsk datterselskap av Nordiska Kreditmarknadsaktiebolaget (Nordiska) tar Nordiska FPN del i Nordiskas godtgjørelsespolicy som har som mål å sikre ovennevnte og at Nordiska FPN har interne regler for sin godtgjørelsesordning som oppfyller kravene i Finanstilsynets rundskriv 2/2020 og Finansforetaksloven kapittel 15 om godtgjørelsesordninger i kredittinstitusjoner mv., samt andre gjeldende forskrifter på området, særlig 2013/36/EU om tillatelse til å drive virksomhet i kredittinstitusjoner og verdipapirforetak ( «Capital Adequacy Directive»), og EBAs retningslinjer for ansvarlig avlønningspolitikk i henhold til artikkel 74 (3) og 75.

Nordiska FPN skal være en attraktiv arbeidsgiver og beholde kompetanse

Nordiska FPN skal som som en lisensiert kreditt- og finansinstitusjon sørge for at selskapet har en forsvarlig risikokultur og drift. Nordiska FPNs skal stå for forsvarlig og effektiv risikostyring og motvirke overdreven risikotaking noe som er av stor betydning for selskapets tillit og langsiktige lønnsomhet og stabilitet.

Nordiska FPNs langsiktige mål er at virksomheten skal drives på en slik måte at vår evne til å oppfylle forpliktelsene ikke setter vår posisjon i fare. Nordiska FPNs lønnssystem skal bidra til dette ved å være forsvarlig, rimelig og rettet mot å motivere medarbeidere. Samtidig skal det også være langsiktig verdiskapende og innebære et velbalansert risikonivå for selskapet.

For å kunne tiltrekke, motivere og beholde kompetente medarbeidere er det avgjørende at Nordiska FPN kan tilby godtgjørelse til alle sine ansatte som er konkurransedyktig i markedet og i segmentet Nordiska FPN opererer i. Ansatte skal tilbys godtgjørelse og andre goder som i forhold til Nordiska FPNs vilkår er rimelige, markedsbaserte og konkurransedyktige.

Godtgjørelsespraksis skal være kjønnsnøytral.

Nordiska FPN sitt Styre vedtar godtgjørelsespolicyen der grunnlaget og prinsipper for hvordan godtgjørelse i selskapet skal fastsettes, hvordan godtgjørelsespolicyen skal anvendes og følges opp og hvordan ansatte hvis arbeidsoppgaver har vesentlig betydning for Nordiska FPNs risiko skal håndteres. Godtgjørelsespolicyen omfatter alle ansatte i Nordiska FPN, styremedlemmer og kontraktører.

Styret har besluttet at det i dag ikke skal være variabel godtgjørelse, verken som en del av lønn eller som pensjonsytelse. De ansatte skal dermed kun tilbys fast kompensasjon. Ingen ansatte mottar variabel godtgjørelse som definert i policyen.

Styret vedtar godtgjørelse til konsernledelsen, kompensasjon til ansatte som har det overordnede ansvaret for selskapets kontrollfunksjoner, og tiltak for å overvåke anvendelsen av policyen. Styrets vedtak skal også der det er aktuelt følge det generalforsamlingen har vedtatt om godtgjørelsesvilkår i Nordiska FPN.

Informasjon om godtgjørelse er publisert i selskapets årsrapport.

Risikoanalyse

Nordiska FPN inngår i den årlige risikoanalysen som gjennomføres av Nordiska med sikte på å identifisere ansatte hvis arbeidsoppgaver har betydelig innvirkning på Nordiska gruppens risikoprofil. Styret har ansvar for å godkjenne prosessen for risikoanalyse ved fastsettelsen godtgjørelsespolicyen.

Risikoanalysen er basert på de kvalitative og kvantitative kriteriene som finnes i delegert forordning (EU) 604/2014 av 4. mars 2014 og tilleggskriterier som reflekterer Nordiskas vurdering av oppgaver som har betydelig innvirkning på risikoprofilen.

Godtgjørelse

Alle ansatte i Nordiska FPN har fast godtgjørelse. Den faste godtgjørelsen er markedstilpasset og er basert på den ansattes stilling, ansvar, kompetanse, prestasjoner og gjeldende markedsforhold og består av en månedlig fastlønn. Den samlede faste godtgjørelsen skal følge Nordiska konsernets verdier og støtte selskapets mål og visjoner. Selskapets ansatte rådgivere mottar i noen grad provisjonsbasert lønn som ifølge Nordiskas risikoanalyse ikke anses å utgjøre variabel godtgjørelse. Godtgjørelsen utbetales i form av kontanter eller i form av sedvanlige pensjonsavsetninger.

Spesielt oppnevnt medlem av styret

Styret skal oppnevne et av styrets medlemmer med ansvar for håndtering av godtgjørelsesordningen. Vedkommende medlem skal ikke inngå i selskapets daglige ledelse, og skal ha tilstrekkelig kunnskap og erfaring i spørsmål om risikostyring og godtgjørelse.

Styremedlemmet skal årlig foreta en uavhengig vurdering av Selskapets godtgjørelsespolicy og godtgjørelsesordning. Det oppnevnte medlemmet skal også utarbeide styrevedtak om godtgjørelse og tiltak. Utarbeidelsen skal ta hensyn til de langsiktige interessene til aksjonærer, investorer og andre interessenter. Nordiskas internrevisor skal delta i vurderings- og evalueringsprosessen som administrerende direktør og det utnevnte styremedlemmet skal gjennomføre.

Nordiskas internrevisjonsfunksjon skal minst årlig vurdere om godtgjørelsesordningen er i samsvar med godtgjørelsespolicyen. Internrevisjonfunksjonen skal jevnlig rapportere resultatet av sin gjennomgang til Styret i Nordiska. Senest i forbindelse med vedtak av årsrapporten skal funksjonen rapportere resultatet av gjennomgangen til styret.