Logotype

Redegjørelse etter Åpenhetsloven

Introduksjon

Som et 100 % eid norsk datterselskap av Nordiska Kreditmarknadsaktiebolaget (Nordiska), har Nordiska Financial Partner Norway AS (Nordiska FPN) som en lisensiert kreditt- og finansinstitusjon, en forpliktelse til å drive en ansvarlig virksomhet for å bidra til en bærekraftig utvikling av samfunnet vårt. Som en del av Nordiska-gruppen er bærekraftsperspektivet derfor integrert i alt vi gjør og rapporterer i Nordiska FPN.

Etter oppkjøpet av Nordiska i slutten av 2021, startet Nordiska FPN å implementere Nordiskas forretningsstrategi fokusert på det norske markedet i 2022. Nordiska har etablert en infrastruktur og plattform som legger til rette for muligheter for vekst og utvikling gjennom partnerskap med andre finansinstitusjoner. Gjennom lanseringen av den første Partneren i Norge i 2022 gir Nordiska FPN lån til kundene formidlet av Partneren som fungerer som distribusjonskanal mot kundene som benytter Nordiskas infrastruktur og plattform. Nordiska FPN sin ledelse er lokalisert i Oslo mens de fleste selskapsfunksjonene utføres av Nordiska da virksomheten hovedsakelig drives i morselskapet. Nordiska FPNs virksomhet er som sådan nært integrert med Nordiska gjennom utnyttelse av morsselskapets funksjoner, infrastruktur og leverandører.

Nordiskas Code of Conduct skal sikre at verdier og etiske retningslinjer er integrert i alle selskaper i Nordiska-gruppen. Nordiska stiller de samme kravene til leverandørene og deres underleverandører. Etiske retningslinjer for leverandører gjelder for alle selskaper som leverer produkter og/eller tjenester til Nordiska og Nordiska FPN.

I dette notatet vil vi utdype selskapets arbeid knyttet til menneskerettigheter, anstendige arbeidsforhold og etisk handel i tråd med kravene i Åpenhetsloven. Som alltid for slike saker vil selskapet jobbe med disse og sikre kontinuerlig forbedring.

Bærekraft – bedriftens retningslinjer og rutiner

Som et integrert selskap i Nordiska-gruppen er bærekraftsarbeidet fokusert mot de tre perspektivene Environment, Sosial og Governance (ESG-mål). Miljøperspektivet forholder seg til påvirkning på miljø og klima for å motvirke global oppvarming, mens det sosiale aspektet er å ta hensyn til problemstillinger knyttet til samfunnsansvar, som menneskerettigheter og arbeidsrettigheter. Eierstyringsperspektivet inkluderer styringsspørsmål vedrørende aksjonærers rettigheter og ansvarlighet for ledende ansatte.

Bærekraftig utlåning

Nordiska vurderer ESG-mål i selskapets utlåns- og kredittvurdering, blant annet i samsvar med retningslinjene til European Banking Authority (EBA). Bærekraft i våre utlån innebærer blant annet at vi identifiserer, der det er aktuelt, ansvarlig utlåning samt at klimarelaterte og miljømessige risikoer tas i betraktning i vår virksomhet.

Mangfold og likestilling

Vi ser at det er fordelaktig for Nordiska å ha en mangfoldig arbeidsstyrke. Medarbeidere som kommer fra ulik bakgrunn, tilfører ytterligere perspektiver og bidrar med nye vinklinger og analyser som dermed bidrar positivt til Nordiskas suksess.

Det er derfor en selvfølge at alle som jobber eller har oppdrag innenfor Nordiska-gruppen – uavhengig av etnisitet, kjønn, livssyn, alder, seksuell legning eller funksjonshemming – skal ha like muligheter når det gjelder valg og oppnevning av styremedlemmer, ledende ansatte og andre roller. Det pågår et arbeid for å opprettholde like rettigheter, plikter og muligheter for alle ansatte på samtlige arbeidsområder. For å fremme kunnskap og bevissthet om mangfold og inkludering samarbeidet Nordiska med en ekstern partner for å gjennomføre spesialisert opplæring i løpet av 2023. Nordiska deltok også på Stockholm School of Economics sin «Women in Finance», hvor målet var å øke, fremfor alt, kvinners deltagelse i finansnæringen.

Risikokontroll og Compliance

Risikokontroll og Compliance er organisert i samsvar med Finanstilsynets generelle råd om styring og kontroll. Kontrollorganisasjonen består av tre forsvarslinjer;

Den første forsvarslinjen består av styret, daglig leder og selskapet. De er ansvarlige for at virksomheten styres innenfor rammene for etablert risikoeksponering og intern styring og kontroll og i samsvar med etablerte eksterne og interne regler som gjelder for Nordiska FPN.

Den andre forsvarslinjen består av risikokontrollfunksjonen og Compliancefunksjonen. Compliance-funksjonen støtter og gir råd til styret, daglig leder og den operative virksomheten for å sikre etterlevelse av det norske regelverket. Risikokontrollfunksjonen er ansvarlig for å overvåke at alle vesentlige risikoer som Nordiska er eksponert for eller kan bli eksponert for, identifiseres og håndteres av de relevante funksjonene samt føre tilsyn med at det interne regelverket er hensiktsmessig og effektivt og foreslå endringer i regelverket om nødvendig.

Den tredje forsvarslinjen i Nordiska FPN består av Audit & Risk Komiteen som fungerer som styrets verktøy for å møte kravene til god og effektiv intern styring og kontroll.

Styring av Nordiskas bærekraftsarbeid

Nordiska har signert FNs bærekraftsinitiativ Global Compact. Dette betyr at vi forplikter oss til å følge deres prinsipper for ansvarlig virksomhet. Prinsippene, som er delt inn i områdene menneskerettigheter, arbeidskraft, miljø og anti-korrupsjon, har som mål å bidra til å nå de globale bærekraftsmålene. Nordiska jobber kontinuerlig med å integrere FNs globale mål i operasjonene. I dag jobber Nordiska med 10 av FNs 17 globale mål. Intensjonen er å integrere ytterligere mål i virksomheten i løpet av 2024. Nordiska rapporterer årlig status på bærekraftsarbeidet som er tilgjengelig på UN Global Compacts hjemmeside. Videre sponset Nordiska i 2023 et fotballforbund i Sundsvall som også inkluderte sponsing av et parasportlag og en ekstra støtte til jenter i sosioøkonomisk vanskeligstilte områder kalt SDFF Plus.

Nordiska har etablert en Bærekraftsgruppe som har ansvar for å gjennomgå eksisterende bærekraftsprosesser samt å skape og implementere nye prosesser i Nordiskas virksomhet som også inkluderer Nordiska FPN. Nordiska arbeider for tiden med å etablere leverandørretningslinjer for anskaffelse av tjenester og varer med spesielt fokus på bærekraft overfor leverandørene. Hovedmålet med retningslinjene er at Nordiska og Nordiska FPN alltid skal ha et bærekraftsfokus ved planlegging og valg av leverandør ved kjøp av varer og tjenester uavhengig av kjøpets størrelse og betydning i et forretningsperspektiv.

Anskaffelsesprosessen og risikovurdering av leverandører er viktige deler i arbeidet med å fremme respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Kjerneområdet for Nordiskas virksomhet inkludert leverandører og finansielle partnere, er Norden, og som sådan anses den samlede risikoen for alvorlige brudd innenfor bransjen som Nordiska driver sin virksomhet, til å være begrenset. Nordiska er imidlertid klar over at det eksisterer risiko og at det kan forekomme uregelmessigheter.

Risiko knyttet til egen virksomhet og leverandører vil bli vurdert ut fra oppfølging og faktisk rapportering, mens risikovurderinger knyttet til verdikjeden bakover etter første linje av leverandører vil måtte baseres på desktop gjennomgang. Det vil være essensielt å kommunisere tydelige forventninger og krav ved å anbefale og velge ansvarlige leverandører og samarbeidspartnere fremover.

Respekt for menneskerettigheter

Ansvarlig utlåning

Nordiskas hovedvirksomhet består av utlån til både privatpersoner og bedrifter i flere ulike markeder. Nordiska FPNs utlån i Norge har fra starten av vært fokusert mot SMB-segmentet, men gjennom en ny partner i 2023 er utlån direkte mot privatpersoner lansert. Med dette følger et stort ansvar, ikke bare at utlån er autorisasjonspliktig og under tilsyn av Finanstilsynet, men også fordi Nordiska FPN har et samfunnsansvar knyttet til å drive ansvarlig utlåning mot kunder for å ivareta finansiell stabilitet og bidra til bærekraftig samfunnsutvikling. Ved utlån til bedriftssegmentet skal det tas hensyn til fysisk miljø- og klimarisiko, restruktureringsrisiko og ESG-faktorer i kredittvurderingen.

Ved analyse av risiko knyttet til sosial bærekraft brukes retningslinjer for tiltak mot hvitvasking for å bekjempe økonomisk kriminalitet. I løpet av 2023 har Nordiska fortsatt å øke eksponeringen mot bærekraftig finansiering gjennom samarbeid med to nye partnere som kun finansierer bærekraftige løsninger der Nordiska er långiver. Videre ble et spareprodukt, Nordiska Flex Grön, lansert i 2023 der Nordiska vil bruke midlene til å finansiere bærekraftige investeringer, som er basert på FNs globale mål. I 2024 vil Nordiska fortsette å fokusere på utlån mot bærekraftige finansieringsløsninger.

Etiske retningslinjer og god forretningsetikk

Som en del av Nordiska-gruppen følger Nordiska FPN selskapets interne styringsdokument for Code of Conduct. De etiske retningslinjer har som mål å tydeliggjøre viktigheten av en ansvarlig og profesjonell adferd og hvordan selskapets ansatte i det daglige arbeidet forventes å opptre og handle i samsvar med etablerte verdier, visjoner og mål samt eksterne myndighetskrav. Nordiska står for god forretningsetikk uansett hvor vi opererer. I forkant av inngåelse av en leverandøravtale skal det gjøres en vurdering av hvordan den oppfyller disse kravene.

Nordiska kan ikke inngå avtale om tjenester på andre vilkår enn de som normalt anvendes eller på vilkår som ikke er forretningsmessige og til fordel for noen nærstående. Fra et etisk synspunkt mener Nordiska at ansatte eller oppdragstakere ikke kan håndtere saker og transaksjoner som angår dem selv eller forhold og transaksjoner som angår en juridisk person som den ansatte eller oppdragstaker har en relasjon til.

I tillegg skal ansatte eller oppdragstakere også ta hensyn til om det kan være andre forhold som kan føre til mistanke om at det kan oppstå en bedragerisituasjon.

Det er en selvfølge at Nordiskas ansatte, entreprenører eller dets styremedlemmer ikke kan ta imot bestikkelser eller delta i bestikkelser. Nordiska har en restriktiv holdning til for eksempel gaver, reiser og representasjon, og det er et krav til å unngå det som kan anses som upassende.

Veiledende på dette området skal være forretningskoden administrert av Institute for Bribery (IMM), se:​ Näringslivskoden - Institutet Mot Mutor - IMM

Varsling

Nordiska har en klar varslingspolitikk. De ansatte kan melde fra om uregelmessigheter anonymt. For å garantere anonymitet er rapportering tilgjengelig via et digitalt tredjepartssystem.

Redusert klimapåvirkning

Klimakrisen er en av verdens største utfordringer og alle må ta ansvar i saken. For å redusere energiforbruk og klimapåvirkning kan alle bedrifter og enkeltpersoner ta aktive valg som er mer fordelaktige for planeten vår. Som en del av bærekraftstrategien har Nordiska implementert tiltak for å redusere energiforbruket på kontorene og fremme aktiv kildesortering og kompostering. Disse tiltakene er ytterligere skritt i forpliktelsen til å handle ansvarlig og bidra til en mer bærekraftig fremtid. Disse forbedringene gjelder også for Nordiska FPN.

Kamp mot korrupsjon

Arbeidet med anti-korrupsjon ledes fortsatt gjennom sterk intern styring og kontroll samt nøyaktighet i gruppens prosesser, inkludert engasjement av leverandører, ansettelsesprosedyrer og samarbeidspartnere. På et organisatorisk nivå jobber selskapet målrettet mot hvitvasking og finansiering av terrorisme, som inkluderer økt systemstøtte for mottiltak, rekruttering av personal, opplæring og forbedrede prosesser. Nordiska jobber kontinuerlig med å motvirke hvitvasking og finansiering av terrorisme og svindel, og gjennomfører jevnlig opplæring for å styrke bevisstheten i hele organisasjonen.

De eksisterende styrende dokumenter som Instruks for tiltak mot hvitvasking og finansiering av terrorisme og Generell risikovurdering danner grunnlaget for virksomhetens prosesser og rutiner. Nordiskas AML-enhet jobber operativt i første linje for å forhindre at Nordiska og Nordiska FPN blir brukt til svindel og hvitvasking gjennom en risikobasert tilnærming. Det inkluderer opplæring av ansatte, overvåking av transaksjoner og tett samarbeid med partnere og selskapets avdelinger for å identifisere og redusere risikoer.

Skatteforhold

Nordiska skal i sin virksomhet ivareta etisk upåklagelig oppførsel i skattespørsmål. Ansatte og oppdragstakere skal derfor ikke delta i virksomhet eller transaksjoner der den eneste eller overveiende årsaken til virksomheten eller transaksjonen er skattemessig, med mindre slik handling er lovlig og akseptert praksis i markedet.

Henvendelser

Henvendelser og spørsmål knyttet til Nordiska og Nordiska FPNs arbeid med menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold kan rettes til info@nordiska.com og vil bli besvart senest tre uker etter at henvendelsen er mottatt.