Logotype

Økonomisk informasjon

Regnskapsåret i Nordiska Financial Partner Norway AS følger kalenderåret. Nordiska utarbeider regnskap i henhold til IFRS og rapporterer eksternt på årsbasis. Styret skal vedta årsregnskapet innen 31. mars hvert år. Selskapets generalforsamling skal deretter godkjenne årsregnskapet.

Nordiska Financial Partner Norway AS årsregnskap er registrert i Regnskapsregisteret.

Økonomiske rapporter

Pilar 3 Offentliggjøring av finansiell informasjon

Revisjons- og risikoutvalg

Revisjons- og risikoutvalget er et underutvalg av styret i Nordiska Financial Partner Norway AS og skal fungere som et forberedende organ for styret og støtte styret i å utføre dets ansvar for finansiell rapportering, revisjon, internkontroll og overordnet risikostyring.

Utvalget skal påse at Nordiska opptrer på hensiktsmessig og forsvarlig måte i samsvar med gjeldende lov og forskrift, vedtekter og Finanstilsynets regler.

Utvalget skal sørge for at virksomheten i hele konsernet drives på en hensiktsmessig og forsvarlig måte, herunder samarbeid og jevnlig kontakt med revisjonsutvalg i andre konsernselskaper (hvis noen), og sørge for at bankens styre og administrerende direktør utøve tilstrekkelig tilsyn og kontroll med sine filialer (og datterselskaper, alt ettersom).

Utvalget er ansvarlig overfor hele styret i Nordiska Financial Partner Norway AS.